41.årgang nr.5-6 December 2004

Ole Løw
Intern konsultation – konsulent i mellemkollegiale relationer

Annette Lund-Hansen
Selvmutilering som copingstrategi

Ole V. Rasmussen
Psykologiske kategorier i inklusiv praksis

Jytte Laen, Birgit Christensen og Lene Norrbom & Bo Hejlskov Jørgensen
Tosprogede elevers læsefærdigheder relaterer til andelen af tosprogede elever på skolen og af lærernes uddannelse og holdninger

Anne Stilloff, Bettina Sunde og Helen Solås
Konfliktforebygging. Gruppe for gutter med korte lunter: Suksess eller kaos?

Carl Collatz-Hansen
Tankeproces eller tænkning? – En (re)definering af hvad det vil sige at tænke

Rikke Schwartz
Om undersøgelser i bred og snæver forstand

118,75 kr. Inkl. moms

Beskrivelse

Ole Løw

Intern konsultation – konsulent i mellemkollegiale relationer

Det ser ud til at konsultative metoder og forholdemåder for alvor er under indførelse og udvikling i PPR regi. Siden jeg var gæstemedredaktør af temahæftet: Supervision – konsultation – kollegavejledning for mere end otte år siden (PPR:1996/2) har nærværende tidsskrift for pædagogisk psykologi bragt en række artikler om interventionsformen (for eksempel PPR: 2000/1, 2001/3, 2002/1, 2003/5&6 og 2004/2&3). Denne artikel skal handle om konsultation som professionel arbejdsrelation mellem kollegaer, altså om at være intern konsulent. Jeg ønsker på den måde at bidrage til afklaringen og udviklingen af konsultative metoder og forholdemåder.

Løw, Ole (Aut. psychologist, Specialist and Supervisor in Paed. Psych.) Internal consultation. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 2004. Vol 41, 371-384. – This article focuses on teachers as consultants for teachers. Three prereqvisites are essential for good results: the basic contract (position as internal consultant), frame contract (aims and goals), and process contract. Different roles may be chosen: diagnostician, planner, controller, catalyst, spokesman, mediator, teacher, collaborator, expert, facilitator. A decisive factor as to whether good results are to ensue is that the consultant succeds in creating an atmosphere based on mutual respect and curiousity. The participants in the process learn while sharing and exploring each other´s thoughts and emotions. A creative dialogue demands a confidence – inspiring context.

Annette Lund-Hansen

Selvmutilering som copingstrategi

Overvejelser på baggrund af fire interviews: Selvmutilering fremkalder stærke reaktioner. At skade egen krop direkte og bevidst virker umiddelbart som en uforståelig, chokerende og måske endda afskyvækkende handling. Der er i vores del af verden knyttet en særlig status af nærmest moralsk karakter til den sunde og hele krop. At dyrke kroppen er socialt accepteret og understøttet. At skade den bevidst er tilsvarende uacceptabelt, og selvmutilering opfattes umiddelbart som både sygelig og moralsk forkastelig.

Lund-Hansen, Annette (Psychologist). Selfmultilation as Coping Strategy. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 2004. Vol 41, 385-400. Selfmutitation has been characterized as one of the most enigmatic human acts. Many efforts have been made to explain this disorder. Reecent research follows two tracks: a neurochemical one, dealing with neurotransmittors, and a functional one focusing on coping aspects. Having interviewed four selfmutilation patients, answers to the following questions were sought: How can sm be understood as coping strategies? How and with what consequences may such strategies be seen as part of the patient´s life? The answers are: sm can be understood as coping strategies because sm seems to be effective in reducing anxiety. It is however, neither an adoptive nor a flexible strategy. The consequences seem to be feelings of more security and stabilization. Intervention is difficult, and a change of coping strategies demands time, support, respect, and care.

Ole V. Rasmussen

Psykologiske kategorier i inklusiv praksis

En kommentar til Temanummer 6/2003: Pædagogisk Psykologiske Perspektiver

Rasmussen, Ole, V. (chief school psychologist) Psychological Categories In Inclusive Practice. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 2004. Vol 41, 401-423 – The ongoing discussions of individual vs. relational views of the difficulties that children develop and meet are positive and constructive. They do, however, lack a categorical dimension. It is essential that new categories are understood and described in relation to their anchoring to practice. Examples from own research as consultant for two school psychological offices (Quotations from participating psychologists) are: »I try to create a setting – to enhance the possibilities of having different views on a problem – it is important that we agree upon our understandings«). The need to develop new and more adequate categories should be given serious attention.

Jytte Laen, Birgit Christensen og Lene Norrbom & Bo Hejlskov Jørgensen

Tosprogede elevers læsefærdigheder relaterer til andelen af tosprogede elever på skolen og af lærernes uddannelse og holdninger

En undersøgelse af tosprogede elevers læsestandpunkt i forhold til etsprogede elever: En arbejdsgruppe i Greve Kommune har undersøgt alle kommunens tosprogede elevers læsefærdigheder og sammenlignet dem med de etsprogede elevers. Undersøgelsen viser, at tosprogede elever som gruppe betragtet læser tydeligt dårligere end etsprogede. Undersøgelsen viste dog store forskelle skolerne imellem, hvor elever på skoler med få tosprogede elever læste bedre end elever på skoler med mange. Samtidig viste undersøgelsen, at eleverne på en enkelt skole med få tosprogede elever læste betydeligt dårligere end forventet. Der gennemførtes derfor interviews for at afdække årsagerne til disse forskelle. Interviewundersøgelsen viser, at lærernes uddannelse og holdninger spiller en stor rolle for tosprogedes læsefærdigheder.

Laen, Jytte et al ( The school Psychologial office of Greve). The Reading Skills of Bilingual Pupils Depend on their Proportion in the School and Teachers´ Education and Attitudes. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 2004. Vol 41, 424-435. – In the 13 schools in Greve the percentage of bilingual children vary from 0,7 to 79,5. The reading skills of the bl pupils vary with their proportion in the schools; the higher percentage the lower reading score. Interviews with some of teachers indicate, that teacher´s education and their use of specific methods may be important indicators of pupil progress

Anne Stilloff, Bettina Sunde og Helen Solås

Konfliktforebygging. Gruppe for gutter med korte lunter: Suksess eller kaos?

Gutter som lett kommer i konflikt med omgivelsene, kan ha nytte av et gruppetilbud bygget på «tenk høyt»-metoden. Positive selvinstruksjoner og trening i sosial persepsjon kan forebygge konflikter.

Stilloft, Anne: Sunde, Bettina; Solås, Helen (Health services in the municipality of Bærum, Norway). Conflict Prevention. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 2004. Vol 41, 436-441. – Trying new short term solutions to problems presented to the health services, at group of 7 boys between 9-12 ys was established. The all had many conflicts with others, but they had stable home situations and they did not have ADHD diagnoses. The method used was »Think Aloud« as developed by Bask et al. The met 8 times with a weekly interal and a duration of 90 minutes. Two psychologists led the group. There were 3 stages: training of self instruction – training of social perception – training of self instruction in conflict situations. Their parents also received group instruction. The results were positive, and more groups are to be established.

Carl Collatz-Hansen

Tankeproces eller tænkning? – En (re)definering af hvad det vil sige at tænke

Tankeproces eller tænkning? – En (re)definering af hvad det vil sige at tænke Hvis tænkning (re)defineres som det at være tilstede over for tanker, hvilken betydning får det så i folkeskolens almindelige undervisning og især i specialundervisningen? Vil en mere præcis definition af tænkning kunne højne selvtilliden, koncentrationen, samt arbejdsevnen hos fremtidens ressource, børnene af i dag?

Collatz-Hansen, Carl (Psychologist, founder of Institute for the Study of Awareness). Thinking Process or Thinking? Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 2004. Vol 41, 442-447. – The traditional understanding of thinking is an active process, directed by the person. An alternative understanding is thinking as a passive process, in which the person is dominated by the machinery that guides the production of thoughts. The way in which we define thinking may lead to feelings of failure in children, if they feel obliged to produce thoughts. This has serious pedagogical implications

Rikke Schwartz

Om undersøgelser i bred og snæver forstand

Psykologisk undersøgelse af børn er en alment anerkendt og udbredt metode til afklaring af symptomer på fejludvikling og psykisk lidelse. Den psykologiske undersøgelse danner udgangspunkt for overvejelser om intervention/handleplan. Undersøgelser foretages primært kommunalt ved PPR og af privat praktiserende psykologer ofte henvist fra socialforvaltninger i kommunen. Endvidere undersøges børn i Amtets socialforvaltning og på Børnepsykiatriske afdelinger, hvor flere faggrupper medvirker ved udredning og diagnosticering. Artiklen beskæftiger sig med undersøgelser af børn; dels i bred betydning, som vedrører psykologens funktion i børnesagen med overvejelser om, hvad det er for en sag og ”hvad sagen kræver” m.h.t. faglighed såvel psykologfagligt som m.h.t. andre faggruppers indsats. Dels omtales undersøgelsen i snævrere forstand, hvor overvejelser om relevante undersøgelsestemaer og metoder beskrives. Artiklen bygger bl.a. på et kursusforløb om temaet afholdt i foråret 2004 for psykologer ved PPR. Dialogen mellem primærkommunal-, og børnepsykiatrisk tilgang til og forståelse af børnesagen var fagligt givende; i denne dialog tydeliggøres også behovet for en faglig begrebsramme, der kan omfatte de forskelligheder i teori og metode, som forekommer i de to sektorer. Allan Carrs model (Carr 1999) med de fire P´er har vist sig nyttige til det formål og introduceres i herværende artikel.

Schwartz, Rikke (Chief Psychologist at the Child Psychiatric Department in Gentofte), About Assessments in a Broad and a Narrow Sense. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 2004. Vol 41, 448-462. – Carr´s model (1999) is introduced. The factors to be assessed are: Predisposing factors – perpetuating factors – provocative factors – protective factors. These factors when analysed may be personal or contextual. The psychological assessment of a child typically focuses on: available information, family interview, information from parents, individual examination, network information, conference, feed-back, planning.

Relaterede varer