37.årgang nr.1 Februar 2000 PPR ind i år 2000

Ole Varming
Børn og unge med socio-emotionelle vanskeligheder

Bjarne Nielsen
Den pædagogisk-psykologiske vurdering og dens anvendelsesmuligheder

Ole Robenhagen
Udvikling af lærer-elevforholdet set i lyset af et aktuelt syn på læring og undervisning

Poul Erik Pagaard
Læseudvikling

Per Schultz Jørgensen
Familien i det kulturelle opbrud – og opdragelsen af børnene

Freddy Sahl
PPR og konsultativ bistand på organisationsniveau

Ken Vagn Hansen
Konsultation – en nødvendigt metode i det pædagogiske-psykologiske arbejde

Henning Strand
Familiearbejde i en PPR kontekst

Svend Aage Madsen
Tidlig intervention

Terje Ogden – på dansk ved Jens Peder Nielsen
Om multisystemisk terapi

250,00 kr. Inkl. moms

Beskrivelse

Ole Varming

Børn og unge med socio-emotionelle vanskeligheder

Det store flertal af danske børn har det godt og fungerer godt. Men et stort mindretal trives ikke. En negativ social arv er en vigtig del af forklaringen. Der er nemlig store forskelle i livsstil, og der er også i vor tid marginaliserede grupper. Et lyspunkt er de tilfælde af mønsterbrud, som beskrives i disse år. PPR har store opgaver, når det drejer sig om tidlig indsats og forebyggelse. Måske burde psykologerne også gå ind i samfundsdebatten.

Varming, Ole (Psychologist). Children and Youngsters with Social-Emotional Problems, Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 2000, Vol. 37, 1, 5-16. The author suggests that the large variety of recently developed strategies, methods, and models of co-operation in the school psychological work should be implemented. Psychologists should be seen as very relevant persons to advise parents and teachers about up to date child rearing.

 

Bjarne Nielsen

Den pædagogisk-psykologiske vurdering og dens anvendelsesmuligheder

Lovgivningsmæssigt er den »pædagogisk psykologiske vurdering« grundydelsen for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Den danner grundlaget for specialundervisningen for de enkelte elever med særlige behov i folkeskolen. Samtidig lægger specialundervisningsreglerne vægt på skolens forebyggende arbejde og PPRs medvirken heri. Et ændret læringsbegreb for undervisningen med vægt på den enkelte elevs egenaktivitet og engagement er med til yderligere at stille nye krav til indholdet af den pædagogisk psykologiske vurdering. Konsekvenser for indholdet af den pædagogisk psykologiske vurdering for PPR’s arbejdsopgaver og arbejdsformer diskuteres i forhold til såvel det forebyggende, foregribende som indgribende niveau.

Nielsen, Bjarne (Chief school psychologist in Jægerspris). The School Psychological Evaluation and its Uses, Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 2000, Vol. 37, 1, 17-28. While the S.P.E. originally was a description of rather conservative work, dealing exclusively with individual pupils, an extended understanding is now possible. The S.P.E. can and should be seen also as a vehicle to focus on the development of schools as a preventive measure, a more indirect approach to pupil-related problems via consultative and supervisory methods.

 

Ole Robenhagen

Udvikling af lærer-elevforholdet set i lyset af et aktuelt syn på læring og undervisning

I artiklen defineres forskellige former for læring. Læring, der ses som en bestemt handleform, sættes i relation til f.eks. leg og arbejde. Refleksionens afgørende betydning for læring påpeges og belyses. Derefter defineres undervisning som en særlig form for støtte, der ideelt baserer sig på dialog og samarbejde. Opfattelsernes betydning for henholdsvis lærer og elev uddybes, og der peges på et behov for både forskellighed og samarbejde som udviklingsbetingelse for den undervisningsstøttede læring. Afslutningsvis argumenteres for nye fokuspunkter i det pædagogisk psykologiske rådgivningsarbejde.

Robenhagen, Ole (Researcher at the Danish Pedagogical Institute). The Development of Teacher-Pupil Relationships in the Light of new Concepts of Learning and Teaching, Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 2000, Vol. 37, 1, 29-45. The author suggests that support is a decisive prerequisite for development and learning. Learning is related to play and work. Reflection is seen as a sine qua non for learning. Teaching is defined as a special kind of support based on dialogue and co-operation. The consequences for teachers and pupils are discussed, and it is underlined that both differences and co-operation may be seen as developmental prerequisites for learning.

 

Poul Erik Pagaard

Læseudvikling

Artiklen indledes med betragtninger om den store betydning, gode læse- og skrivefærdigheder har i informations- og kommunikationssamfundet. Der beskrives centrale temaer inden for læsning i førskole, grundskole og gymnasium. Endelig redegøres der for de krav, der stilles til den pædagogisk psykologiske rådgivning i den anledning.

Pagaard, Poul Erik (Consultant in the Ministry of Education). The Development of Reading, Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 2000, Vol. 37, 1, 46-54. Drawing of findings from a.o. Stanovich, Lundberg and Elbro, the author argues, that the school psychological services should take an active part in the planning and evaluation of the teaching of reading, thus becoming supportive to the development of early and good readers. He also points to the importance of drawing on the expertise of speech teachers and consultants in order to inspire teachers with up to date knowledge of linguistic development.

 

Per Schultz Jørgensen

Familien i det kulturelle opbrud – og opdragelsen af børnene

Nye familiemønstre – sådan sagde vi for 25 år siden. I dag er det tæt på at være normen. Vi har gradvist vænnet os til tanken om, at familieidyllen ikke er, som den var. Eller snarere: er blevet en anden form for idyl. Vi registrerer de mange skilsmisser, at papirløse forhold er en naturlig del af billedet, at småbørnsmødre knokler på arbejdsmarkedet, hvor de arbejder længere end for 10 år siden. Og så en ting mere: de relativt få fødsler. Men stadig er vores familie vel en familie i ordets egentlige forstand: to generationer, der er rammen om et familieliv? I det følgende skal nogle af disse spørgsmål på familie- og børneområdet belyses. Er det en kritisk udvikling, vi står midt i eller er det tværtimod en ny familieform, der udvikler »nye« mennesker? Er det en overgang eller skal vi regne med en permanent ny situation, hvad angår familielivet, i hvert fald i forhold til, hvad vi hidtil har anset for at være det »normale«?

Jørgensen, Per Schultz (Professor at the Royal Danish School of Further Educational Studies). The Family in a Changing World and Child Rearing, Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 2000, Vol. 37, 1, 55-70. The old family idyll has changed considerably, and the prevalence of divorces, both parents in the labour market and working long hours has been rising in years. Is this to be considered as a period of change, or has a new form of family emerged? The many consequences for child rearing, the new roles of parents and the demands of institutions for children are discussed.

 

Freddy Sahl

PPR og konsultativ bistand på organisationsniveau

Der er et stort behov for konsultativ bistand til organisationsændringer på mange niveauer i den offentlige sektor. PPR har i den henseende en række muligheder for at gå ind i mange af de ændringsprocesser, der finder sted i den offentlige sektor. Dels har mange PPR-psykologer den fornødne indsigt og uddannelse til at kunne foretage de analyser, enhver ændring må bygge på, dels har mange PPR-psykologer procesviden og erfaring med iværksættelse af ændringsprocesser i familier, pædagog- og lærer-teams, daginstitutioner, skoler og andre systemer. De skitserede måder at arbejde på med konsultative processer i PPR-regi, kan efter forfatterens mening sagtens blive en del af arbejdsområdet i PPR i hvert fald i de større kommuner. I den forbindelse betones de etiske aspekter, og der peges på behovet for efteruddannelse.

Sahl, Freddy (Chief school psychologist in Hvidovre). The School Psychological Services and Consultative Aid at Organisational Levels, Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 2000, Vol. 37, 1, 71-80. There is a great need of consultative aid to the development of organisations at many levels within the public services. Many school psychologists today have acquired the necessary skills to take part in such tasks. The consequences of such a development are discussed in terms of ethical requirements and the need of supervision and in-service training.

 

Ken Vagn Hansen

Konsultation – en nødvendigt metode i det pædagogiske-psykologiske arbejde

I de senere år har der været en øget interesse for supervision som arbejdsmetode i PPR-regi, ligesom der har været afholdt et stigende antal lærerkurser i kollegial supervision eller andre supervisionslignende arbejdsmetoder. For PPR-medarbejderen synes det at afspejle et behov for nye arbejdsmetoder, og for lærerne er det et resultatet af den nye folkeskolelov, hvor der lægges op til øget samarbejde i teamet omkring klassen. Supervision ses fra en psykologfaglig synsvinkel, som et element i en bredere konsultativ tilgang til psykologarbejdet. I det følgende gennemgås nogle grundlæggende faglige forhold og deres konsekvenser for PPR-arbejdet. Der vil primært være fokus på psykologarbejdet og psykologbetjeningen af skoleområdet.

Hansen, Ken Vagn (Psychologist in Copenhagen). Consultation – A Necessary Method in School Psychological Work, Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 2000, Vol. 37, 1, 81-95. The impact in recent years of systemic theories on our understanding of basic client relations, the complexity of human relations , and changes and development within the teaching systems requires radical changes of the school psychological services. The new position should encompass facilitative approaches. Contracts between schools and s.p.s. should be made about assisting schools in solving own problems. Consultation should be made, individually and in groups of teachers etc.

 

Henning Strand

Familiearbejde i en PPR kontekst

I artiklen gøres status over familieterapiens plads i det brede konsultative PPR arbejde. Med udgangspunkt i familieterapiens historie og indlejring i de generelle udviklingstendenser i psykoterapien gives et bud på, hvordan en familieterapeutisk og konsultativ tilgang kan bidrage til at kvalificere det psykologiske arbejde i PPR-regi. En systemorienteret, familieterapeutisk forholdemåde er ikke forbeholdt familieterapi, men er f.eks. også særdeles anvendelig i konsultativ bistand til professionelle omkring børnene og familierne og til – sammen med børn, forældre og professionelle – at producere ideer til, hvordan ønskede ændringer kan opnås.

Strand, Henning (Chief school psychologist in Herlev). Family Work in a School Psychological Setting, Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 2000, Vol. 37, 1, 96-105. Family therapy has become part of the school psychological work. A systemic approach might be implemented in consultative support to teachers as well, inspiring these to together with parents produce ideas how to make necessary changes.

 

Svend Aage Madsen

Tidlig intervention

Det er først i de allerseneste år, at der er begyndt at udkomme rapportering af videnskabelige erfaringer med modeller brugt i egentlig behandling af forstyrrelser i forældre-/spædbarnrelationen. Foreløbig tegner der sig tre linjer eller elementer i forskning og praksis med intervenerende behandling: Forældrefokuseret intervention, spædbarnsfokuseret intervention, og samspilsfokuseret intervention. I forskningen er der i øvrigt udbredt enighed om, at der generelt må indtages en helhedsorientering, der indbefatter alle tre fokuseringer. Set både indefra og udefra er det forfatternes vurdering, at PPR med sit vigtige og nødvendige tilhørsforhold til skolerne, vil kunne tjene den tidlige indsats bedst ved fagligt at styrke en helhedsforståelse af barn og familie.

Madsen, Svend Aage (Chief psychologist at Juliane Marie Centret, Rigshospitalet, Copenhagen). Early Intervention, Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 2000, Vol. 37, 1, 106-120. Only in recent years have scientific experiences with early disturbances of mother-infant relations been published. Three areas of intervention have been suggested: Parent focused intervention, child focused intervention, and relations focused intervention. All three areas need to be included. The school psychological services are rarely involved this early, but they might contribute to a better understanding of the needs of infants by participating in talks and discussions with groups of parents and teachers e.g.

 

Terje Ogden – på dansk ved Jens Peder Nielsen

Om multisystemisk terapi

Terje Ogdens artikel giver et eksempel på, at der faktisk findes systematisk udviklede behandlingsformer, der retter sig mod unge med alvorlige adfærdsforstyrrelser, ofte kriminalitet. Man udreder den unges familieforhold og andre relevante forhold i familiens liv, såsom skole, slægt, naboer og jævnaldrende kontakter. Med udgangspunkt i empiriske studier af risikofaktorer og forebyggende faktorer, udvælges områder, som behandlingen især skal rette sig imod. Afgørende er det, at der etableres en god alliance med den unge og i hvert fald én af forældrene. Men artiklen har også et videre perspektiv, idet der jo også i Danmark er brug for at øge indsatsen i forhold til behandling af børn og unge med alvorlige adfærdsproblemer.

Ogden, Terje (Professor of psychology at the University of Oslo). On Multi Systemic Therapy, Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 2000, Vol. 37, 1, 121-139. MST as presented by Henggeler and Bourdin in South Carolina has been implemented in Oslo in the work with young delinquents. The author discusses the outcomes of these efforts and suggests that their experiences might also be put to use in schools when dealing with pupils with severe social-emotional problems.

Relaterede varer