39.årgang nr.1 Februar 2002 Konsultation

Ken Vagn Hansen
PPR-arbejdets faglige karakter og dilemmaer

Ken Vagn Hansen
Teoretiske og metodiske overvejelser

Ken Vagn Hansen
Forord til temanummer om Konsultation

Grethe Pedersen, Ken Vagn Hansen, Jette Lentz og Lotte Schiøttz
Projektets faser

Ken Vagn Hansen
1. og 2. ordens PPR-kontor – et tankeeksperiment

Grethe Pedersen
Introduktion til og inddragelse af brugerne

Ken Vagn Hansen
Implementering af konsultation som arbejdsmåde i PPR-regi

Lotte Schiøttz
Modsætningsforhold i skolekulturen og skolens rummelighed. Kan PPR medvirke til refleksion og fleksibilitet i skolen?

Jette Lentz
Udvikling af reflektionsrum

100,00 kr. Inkl. moms

Beskrivelse

Ken Vagn Hansen

PPR-arbejdets faglige karakter og dilemmaer

Hansen, Ken Vagn (Psychologist at the School Psychological Service of Copenhagen). The Character of the School Psychological Work and the Dilemmas. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 2002, Vol. 39, 1, 7-10. – The last four decades have seen a marked development of school psychological thinking and methods. The psychologist of today must encompass many different tasks (administration, investigation, advice, and consultation a.o.) but has difficulties interrelating these functions. There is therefore a need to exchange paradigms: from a service-orientated directly user-involving approach to a more developmental and facilitating approach.

 

Ken Vagn Hansen

Teoretiske og metodiske overvejelser

Hansen, Ken Vagn (Psychologist at the School Psychological Service of Copenhagen). Reflections about Theory and Methods. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 2002, Vol. 39, 1, 11-42. – The core of all psychological work is via a relationship with the client to interfere in ways that enable the client to develop strategies to cope with his problems. The relationship must be of a complementary nature, i.e. contract-based and partially symmetrical. 2nd order changes are needed to facilitate complementarity in a rapidly changing school system. This implies development of personal competence and autonomy of teachers and heads. Among the prerequisites of such development are implementation of 2nd order cybernetics and circular thinking. The facilitative method needed encompasses: catharsis, catalytic interventions, and facilitative interventions. Facilitative consultation suggested here implies 3 levels: individual, group, organization. The goals of consultation can be: problem orientated, analyzing, and preventive. An ongoing developmental project in Copenhagen following these lines implies, that schools are being served by a team of psychologists rendering consultation of leadership, coordination conferences, consultation in single cases, special center conferences, investigations, and developmental projects.

 

Ken Vagn Hansen

Forord til temanummer om Konsultation

Det følgende er en beskrivelse af et 2-årigt projekt ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i København. Projektet sigtede mod at afprøve en anden tilgang til det psykologfaglige arbejde i PPR-regi. En tilgang som vi har valgt at kalde konsultation. Konsultationsbegrebet er imidlertid flertydigt, og som det vil fremgå af det følgende, er vi specielt optaget af konsultation som en faciliterende arbejdsform i modsætning til mere autoritative konsultationsformer som faglig formidling, rådgivning og vejledning. Projektet var et »græsrodsprojekt« forstået på den måde, at det blev udformet og iværksat på initiativ af en psykologgruppe på PPR-København, Projektet involverede 5 psykologer: cand.pæd.psych. Rose Marie Ahrensberg, cand.psych. Ken Vagn Hansen, cand.pæd.psych. Jette Lentz, cand.pæd.psych. Grethe Pedersen og cand.pæd.psych. Lotte Schiøttz. Projektudviklingen var organiseret på den måde, at Ken Vagn Hansen havde rollen som faglig koordinator og uformel faglig leder (det formelle ledelsesansvar lå hos chefpsykolog og afdelingslederne). Det indebar, at han havde ansvaret for projektets udvikling, dvs. ansvaret for deltagernes faglige udvikling og for det faglige indhold og den faglige koordinering af projektet. Fordelen ved denne model var, at projektressourcerne fandtes i huset, og at især uddannelses- og supervisionsudgifterne kunne tages fra de i forvejen eksisterende midler. I projektet betjente vi udelukkende skoleområdet i form af 5 skoler, 3 heldagsklasser/heldagstilbud, en specialklasse og en indskolingsklasse. De udvalgte skoler var, af interne arbejdsmæssige grunde, hovedsagelig skoler som i forvejen var blevet betjent af projektdeltagerne. Skolerne var ikke blevet spurgt, om de ønskede at deltage i projektet. Vi har delt vores projektbeskrivelse op i fire hovedafsnit, der hver rummer forskellige indfaldsvinkler til temaet: A. Indledning og teoretisk afsnit, hvor vi ud fra en kritik af det traditionelle psykologarbejde i PPR-regi, gør os forskellige teoretiske overvejelser, som munder ud i en ny holdning til psykologarbejdet samt et forslag om en ændret betjening af skoleområdet. Da vi har været optaget af at finde faglige begrundelser for at arbejde på en anden måde, omhandler det teoretiske afsnit primært forskellige meta-teoretiske overvejelser over psykologarbejdet. Overvejelser som fører frem til en konsultativ tilgang til PPR-arbejdet. Den konkrete praksisteori og -metodik i form af bestemte konsultationsmetoder omhandles kun på et overordnet plan. Vi opstiller dog en konkret betjeningsplan for skoleområdet1, som tager udgangspunkt i vores overvejelser. B. Beskrivelsen af projektet. Her gennemgås selve projekt og det udførelse i praksis, herunder den interne uddannelse og det interne samarbejde, samt videreførelsen efter den 2-årige projektperiode. C. Udløbere af projektet i form af forskellige temaer, som er opstået i forbindelse med de teoretiske overvejelser og praktiske erfaringer omkring projektet. D. Personlige evalueringer, hvor vi hver især kort beskriver vores individuelle erfaringer med projektet. E. Bilag. De væsentligste af de forskellige skrivelser og arbejdspapirer, som vi har brugt i projektet, vedlægges til orientering. Vi opfatter ikke vores måde at strukturere og gennemføre det konkrete psykologarbejdet på, som på nogen måde endegyldig »rigtig«. Vi er selv optaget af fortløbende at udvikle vores forståelse af området og dermed af, hvordan praksis kan udformes. Derfor er det også vores intention her at byde på forskellige indfaldsvinkler til området, som vil kunne påvirke og inspirere andre til at reflektere over sit arbejde og finde sine egne veje. I vores projekt fokuserer vi udelukkende på betjeningen af skoleområdet, og vi beskæftiger os kun med psykologrollen og psykologfagligheden. Dvs. der er mange områder, vi ikke har inddraget, som f.eks. det tværfaglige samarbejde og betjeningen af daginstitutionsområdet, m.v. Vores sprogbrug er også meget forenklet, idet vi taler om PPR-kontoret som en fællesbetegnelse for de forskellige institutioner, der betjener skoleområdet. På samme måde taler vi om klienten eller brugeren, som en generel betegnelse for den eller de personer, som vi forholder os til eller betjener. Da vores fokus er på skolen, vil vi specifikt tale om læreren, lærerne, skolelederen eller skolen, som dem vi konkret forholder os til.

Ikke udfyldt

 

Grethe Pedersen, Ken Vagn Hansen, Jette Lentz og Lotte Schiøttz

Projektets faser

Building on experiences from a two year training course in supervision, a group of 5 psychologists formed a team, given free hands to develop ideas of supervision and consultation. – The discussions of supervision and consultation led to the important insight that in order to create 2nd order changes in the school psychological services, the psychologists themselves must change by taking responsibility for their professional outlook. – As reflected in the diaries, written continuously, many difficulties arose. While critical comments and reactions from the schools occurred quite often during the process, evaluative discussions with all teachers and heads showed that all of the schools wanted the process to continue. – Based on the experiences and supported by the administrative staff, a two-year training course in consultation comprising 29 psychologists from Copenhagen began August 2001. It is expected that very positive side effects concerning the relationships between the participants will occur, to the benefit of the psychologists and the schools.

 

Ken Vagn Hansen

1. og 2. ordens PPR-kontor – et tankeeksperiment

Hansen, Ken Vagn (Psychologist at the School Psychological Service of Copenhagen). 1st and 2nd Order School Psychological Offices – an Experimental Thought. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 2002, Vol. 39, 1, 55-63. – Hypothesizing the consequences of strict 1st and 2nd order thinking for the functioning of a school psychological office, the author advocates the 2nd order office.

 

Grethe Pedersen

Introduktion til og inddragelse af brugerne

Pedersen, Grethe (Psychologist at the School Psychological Service of Copenhagen). Introduction and User Involvement. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 2002, Vol. 39, 1, 64-66. – The Copenhagen project was in fact started without discussions with the schools, which is somewhat undemocratic. The reasons for this approach was mainly the energy and motivation on the parts of the psychologists. The reactions from the schools changed during the process to quite positive evaluations.

 

Ken Vagn Hansen

Implementering af konsultation som arbejdsmåde i PPR-regi

Hansen, Ken Vagn (Psychologist at the School Psychological Service of Copenhagen). Implementation of the Consultative Method in a School Psychological Setting. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 2002, Vol. 39, 1, 67-72. – Discussions, lectures and attitude changes are not enough. In view of the experiences in Copenhagen, the development process takes 3 ys. to become implemented. The necessary steps are: courses in meta-theory, theory and methods, courses in practical consultation models, training via supervisions and projects, personal development, changes in the internal structure of the office, consultation towards the administrators and the organization, development of leadership, possible inclusion of administrative and political levels.

 

Lotte Schiøttz

Modsætningsforhold i skolekulturen og skolens rummelighed. Kan PPR medvirke til refleksion og fleksibilitet i skolen?

Schiøttz, Lotte (Psychologist at the School Psychological Service of Copenhagen). Discrepancies within the School Culture – Lack of Inclusiveness. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 2002, Vol. 39, 1, 73-80. – Several factors seem to be responsible for the discrepancies found in the school today between its proclaimed values and its tendencies to exclude a rising proportion of its students as noisy etc. One is the rising demands to the teachers to nurse and comfort their pupils, another is the never ending character of teaching, thirdly many demands are made to the teacher to document their work, causing depression and feelings of guilt, and finally the need of teachers to present a perfect facade. The Copenhagen project of consultation has given good opportunities to the psychologist to support teachers and raise their self esteem by supporting the teachers´ own efforts to develop.

 

 

Jette Lentz

Udvikling af reflektionsrum

Lentz, Jette (Psychologist at the School Psychological Service of Copenhagen). The Development of Reflection Rooms. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 2002, Vol. 39, 1, 81-89. – An important finding in the Copenhagen Project is that staff, teachers, and psychologists need a room of dialogue to gain insight and develop thinking and methods. A problem is that fewer teachers and staff than expected actually permit themselves to enter the dialogue. This may reflect differences in attitudes, but also the many hindrances of a practical nature that colour the reality of the schools today.

Relaterede varer